Försäljningsvillkor

 1. Allmänt

Alla anbud lämnas utan förbindelse. Anbud gäller som antagna först efter skriftlig bekräftelse från vår sida.

 1. Priser

Offererade eller avtalade priser gäller exklusive mervärdeskatt och andra eventuella statliga pålagor, samt valutajusteringar mer än 3% som är utanför vår kontroll, såvida ej annat skriftligt avtalats. Thogra AB förbehåller sig rätten att ändra priser i distribuerade prislistor och priser på hemsida utan föregående meddelande.

 1. Betalning

Levererad vara/arbete skall betalas av köparen enligt i vårt ordererkännande eller offert, angivna betalningsvillkor. 10 dagar netto är standardvillkor.

Efter betalningstidens utgång debiteras dröjsmålsränta. För leverans belagd med efterkrav debiteras 2% av efterkravsbeloppet. Minsta debitering är 250 kronor/leverans.

 1. Leveranstiden

Leveranstid räknas från den dag då fullständiga uppgifter rörande leveransen kommit oss till handa och övriga villkor av köparen fullgjorts. Om köparen ej i rätt tid uppfyllt åliggande förpliktelser eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg till eller ändringar i beställningen, är vi berättigande att förlänga leveranstiden med en av omständigheterna betingad frist, såvida vi icke föredrar att begagna vår rätt att häva avtalet. Uppgivna leveranstider är ungefärliga och vi ikläder oss inget skadestånd/ansvar för försenad leverans såvida ej annat skriftligen avtalats. Leverans anses ha skett i rätt tid om godset inom leveranstiden antingen avsänts från oss eller anmälts färdigt för avsändande eller besiktning.

 1. Leverans

Leverans sker Ex Works fabrik eller annan av oss angiven terminal/fabrik. Transportväg och transportsätt bestämmes av oss såvida inte köparen uttryckligt föreskrivit transportsätt eller transportväg. All risk för godset bäres av köparen. Varuförsäkring kan på köparens uppmaning tecknas och debiteras separat. Det åligger köparen att kontrollera att trailer kan lossa på angiven plats. Köparen ansvarar för att lossa gods från trailer med erforderlig personal samt vid behov av truck eller traktor med pallyft. Vid skada på godset skall köparen omgående anmäla detta till aktuellt transportföretaget. Skulle levererat gods visa sig behäftat med fel vilka vi normalt är ansvariga för, åtager vi oss att, inom med hänsyn till omständigheterna skälig tid, i vårt val kostnadsfritt återtaga, ersätta, reparera eller omarbeta den felaktiga varan, förutsatt köparen inom 8 dagar efter godsets ankomst till köparens lager, underrättar oss om felet. Vårt ansvar avser endast fel, som uppstår vid riktigt handhavande av godset för ändamål under iakttagande av skälig aktsamhet. Vårt ansvar omfattar icke fel, som förorsakats av bristfälligt underhåll, felaktig lagring eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan vårt skriftliga medgivande, normal förslitning eller försämring eller genom köparens försorg felaktigt utförda reparationer. För kostnader som köparen kan ha påtagit sig i och för avhjälpande av felet utan att först inhämtat vårt skriftliga godkännande, ikläder vi oss ingen ersättningsskyldighet. Över ovan angivna åtagande ikläder vi oss inget betalningsansvar för de direkta eller indirekta kostnader som med anledning av felet kan uppstå för köparen eller tredje part. Det åligger köparen att kontrollera att skriftlig bekräftelse, beträffande varornas/arbetets finish, mått, antal och övriga beskaffenheter motsvarar önskat utförande. Restleverans av felande mängd måste utföras så snart varan återigen finns färdig för leverans. Avbeställning av restnoterade varor godkännes enbart, då det ej medför kostnader för oss.

 1. Ändringar & Annullering av order

Skall meddelas Thogra skriftligen. Om ändringen innebär att material blir obrukbart eller måste omarbetas utgår faktura för upparbetat material, arbetskostnader, och materialomkostnadstillägg.

 1. Garantier

För Thogra AB:s försålda varor, lämnas 2 års fabriksgaranti från leveransdatum.

 1. Force Majeure / oförutsägbara händelser.

Skulle till följd av force majeure leveransens fullgörande hindras, försvåras eller försenas, fritager vi oss från allt ansvar och förbehåller oss efter eget val, rätten att helt eller delvis annullera avtalet eller skjuta upp leveransen med en av omständigheterna betingad frist, utöver den i avtalet bestämda leveranstiden. Såsom Force majeure anses bl.a. arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knapphet på varor och annan omständighet som vi ej kan råda över, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som beror på ovan nämnda omständigheter.

 1. Köparens Obestånd

Uppkommer före leverans skälig anledning att antaga, att köparen ej kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet förbehåller vi oss rätt att av denne fordra säkerhet. Ställes ej säkerhet som godkännes av oss äger vi rätt att annullera köpet.

 1. Äganderättsförbehåll

Äganderätten till varorna förblir Thogra AB:s intill fulla betalning skett.

 1. Montagearbeten

Montagearbeten och reparationer utföres på löpande räkning såvida inte annat skriftligen avtalats.

 1. Tvist

Eventuella tvister skall i vårt avtal avgöras genom skiljedom enligt gällande lag om skiljedom eller av domstol på säljarens ort.

Rulla till toppen